کارخانه نخ کش حریر مشهد به منظور رفع نیاز کشور اقدام به

تولید و فروش کش مخصوص ماسک کرده است. این نوع کش تنها مخصوص تولید ماسک بوده

و هر کیلو از این محصول پاسخگوی تولید تعداد تقریبی 6000 عدد ماسک می باشد