نخ های پلی استر نقشه (بغل پاکتی) یا نخ های 2/100 رنگی به منظور استفاده در نقشه های جوراب تولید و در طیف های رنگی گسترده تولید می شوند.