حضور در نمایشگاه مجازی ایساتیس اکسپو یزد

نمایشگاه های مجازی روشی نوین را به ما ارائه می نمایند تا قادر باشیم حضور خود را در بازارهای بین المللی و داخلی گسترش دهیم. نمایشگاه های مجازی ابزاری مدرن و توسعه یافته جهت یاری رساندن به فعالان اقتصادی و مشتریان آنها را فراهم می کند و بدون درنظرگرفتن بزرگی یا کوچکی هر نوع فعالیت اقتصادی، پایگاه جامع اینترنتی را به صورت شبانه روزی بعنوان نمایشگاه مجازی در اختیار صاحبان مشاغل و مشتریان آنها قرار می دهد.