تقدیرنامه ها

گوشه ای از تقدیرنامه ها ، افتخارات و مجوزهای شرکت نخ کش حریر مشهد